Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Femmevalerie en haar cliënten, tenzij Femmevalerie en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Femmevalerie; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cliënten aanbiedt;
Cliënt; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Femmevalerie;
Coachingstraject; het door de cliënt aangeschafte vorm van begeleiding voor een vaststaande periode;
Overeenkomst: een geldige overeenkomst tussen Femmevalerie en de cliënt, waarbij in het kader van een door Femmevalerie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Producten: alle door Femmevalerie aan de cliënt geleverde producten waaronder E-books.
Diensten:
alle door Femmevalerie aan de cliënt geleverde diensten waaronder op maat gemaakte coaching en consults en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Artikel 3: Bedrijfsgegevens

Femmevalerie
Femke de Jong
Couwenhoven 4505
3703 EL Zeist
E-mail adres: femmevaleriecoaching@outlook.com
KvK-nummer: 66303826

Artikel 4: Tot stand komen van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Femmevalerie en de cliënt komt tot stand door middel van:
  • a. De aanschaf van een door Femmevalerie te leveren diensten en/of producten.
  • b. Na het voldoen van de betalingsverplichting en het invullen van het intake formulier.
  • c. Met het ontvangen van de betaling is de overeenkomst geldig.
 • Een cliënt heeft bij de door Femmevalerie te leveren diensten zoals op maat gemaakte coaching het recht om aan Femmevalerie mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst binnen 24 uur vanaf het moment dat de betaling gedaan is, zolang het door de cliënt ingevulde online intake formulier nog niet ontvangen is door Femmevalerie. Binnen deze 24 uur dient de cliënt een beroep te doen op dit Herroepingsrecht via femmevaleriecoaching@outlook doen o.v.v. Herroepingsrecht.
 • Femmevalerie is niet aansprakelijk voor het te laat herroepen buiten de bedenktijd en/of het herroepen wanneer het intake formulier al ontvangen is door Femmevalerie. Ook is Femmevalerie niet aansprakelijk bij het te laat herroepen binnen de geldige bedenktijd van 24 uur vanwege technische gebreken bij de cliënt. Femmevalerie is noch verplicht het geld terug te storten bij een verstreken bedenktijd. 
 • Femmevalerie gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. 
 • Femmevalerie verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 4: Abonnementsgelden

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is niet tussentijds opzegbaar.
 • De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. 
 • Betaling van het abonnementsgeld dient vooraf te geschieden bij overboeking, via PayPal of via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.
 • Femmevalerie is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

 • Femmevalerie levert persoonlijke online lifestyle coaching op maat.
 • De door Femmevalerie te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 • Doordat de diensten van Femmevalerie online geleverd worden, kan Femmevalerie niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 • Femmevalerie zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.
 • De cliënt is bij medische achtergronden (dan wel van lichamelijke, dan wel van psychische aard) die het functioneren van de cliënt beïnvloeden verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de door Femmevalerie te leveren diensten.
 • De cliënt beseft dat online lifestyle coaching geen vervanging voor een psycholoog, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie of een andere vorm van een op een eetstoornis gerichte behandeling is.
 • De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 • De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.
 • De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Femmevalerie en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • Femmevalerie is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 • Femmevalerie is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Femmevalerie geleverde diensten.
 • Femmevalerie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.
 • Femmevalerie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Femmevalerie.
 • Femmevalerie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Artikel 7: Beëindigen 

 • Beëindiging is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.
 • Er vindt geen restitutie van geld plaats wanneer de cliënt eerder stopt met het coachingstraject dan de contractduur.
 • Er geldt een tussentijds opzeg termijn van 1 maand

Artikel 8: Slotbepalingen

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Femmevalerie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Femmevalerie en een cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 • Met het voldoen van de betalingsverplichting verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 • Femmevalerie is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.